Wie zijn wij?

Het Expertisecentrum Jonge Kind is een arrangement dat aangeboden wordt door het Centrum Passend Onderwijs (CPO) Maas en Waal. De afdeling is gehuisvest in het gebouw van SBO de Dijk en werkt met hen samen om jonge kinderen (3-7 jaar) met gedrags- en/of leerproblemen in een thuisnabije omgeving te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Om verergering van belemmerende factoren en stagnatie in de ontwikkeling te voorkomen, worden vroegtijdige signalering en passende interventies ingezet. 

Het Expertisecentrum Jonge Kind biedt een veilige omgeving met duidelijke structuur waarin jonge kinderen vanuit vertrouwen optimaal kunnen groeien op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel gebied. 

De primaire taak van het Expertisecentrum Jonge Kind is het in kaart brengen van de onderwijs– en ontwikkelingsbehoeften van het kind zodat we opvang en (basis)onderwijs op maat kunnen aanbieden.  

Na afloop van plaatsing binnen het Expertisecentrum jonge kind is via observatie en eventueel via (externe) diagnostiek duidelijk waar definitieve plaatsing mogelijk is.