Ons onderwijs

2 Groepen

Binnen het Expertisecentrum jonge kind hanteren we twee groepen:
– Geel A (3,5 tot 5jarigen)
Binnen deze groep ligt de focus op de opvang en ontwikkeling van de vaardigheden die nodig zijn om in het onderwijs te kunnen starten. 
– Geel B (5 tot 7jarigen)
Binnen deze groep worden de schoolse vaardigheden verder uitgebreid. 
De kinderen krijgen afhankelijk van hun ontwikkelingsniveau en onderwijsbehoeften onderwijs en opvang in één van beide groepen. Er is een ononderbroken aanbod van 3 tot 7 jaar op locatie.  Beide groepen hebben de opdracht om via observatie en  (externe) diagnostiek de onderwijsbehoeften in kaart te brengen en advies uit te brengen over het vervolg van de schoolloopbaan.   

Onderwijs op
maat

Er wordt gewerkt met een team van vaste gespecialiseerde medewerkers: leerkrachten en onderwijsassistentes, aangevuld met een multidisciplinair team van   specialisten (logopedie, kinder-oefentherapeutpsycholoog etc). 
Wij geven onderwijs en opvang op maat. Daarbij bieden we de leerstof aan in kleine instructiegroepen, op verschillende niveaus en maken we gebruik van concrete materialen en afwisselende werkvormen. We werken thematisch. 
Naast het leren besteden we veel aandacht aan de persoonlijkheidsontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We vinden het belangrijk om kinderen vaardigheden aan te leren om mee te nemen voor de rest van je schoolloopbaan. We leggen een basis wat betreft gedrag en houding ten opzichte van alle schoolse vaardigheden. Denk hierbij aan een actieve luisterhouding en contact met anderen om je heen. 

Veiligheid

Kinderen komen beter tot ontwikkeling wanneer zij veiligheid ervaren. Wanneer een kind zich veilig, gehoord en gezien voelt, zal dit een positieve uitwerking hebben.
Veiligheid ervaren is een basisgevoel. Het is een voorwaarde om te kunnen leren. Je hebt een gevoel van veiligheid nodig om je te kunnen ontwikkelen op alle gebieden. Je voelt je veilig wanneer je de wereld en ruimte om je heen beter begrijpt. Het begrijpen van de taal, het ervaren van structuur, rust en duidelijkheid  spelen hier een rol in. Voorbeelden hierbij zijn: het gebruik van pictosduidelijke regels en spullen die een vaste plek hebben. 

Basisvaardig

heden

Basisvaardigheden op het gebied van gedrag en houding worden intensief aangeleerd. Hoe zit je in een kring? Hoe werk je aan een tafel? Hoe speel je in een hoek? Hoe ga je om met materialen? Hoe speel je samen in een hoek? Hoe leg je contact met andere kinderen? Hoe geef je aan wanneer je iets niet fijn vindt?  
We helpen de kinderen met het aanleren van sociale vaardigheden en gewenst gedrag in passende situaties om dit mee te nemen in de verdere toekomst. Zo zal het kind later in staat zijn om te kunnen organiseren, contacten leggen met anderen, inleven in een ander etc. 
Het in beeld brengen van gedrag zal zorgen voor bewustwording bij het kind en zijn gezin.