Impulsklas

Vanuit het Centrum voor Passend Onderwijs wordt er al een aantal jaren een impulsklas gefaciliteerd. Dit gebeurt in een lokaal van De Dijk, maar staat er verder los van. Deze is bedoeld voor kinderen die een positieve impuls kunnen gebruiken op het gebied van de taak werkhouding, het gedrag of de sociaal emotionele ontwikkeling.

In deze klas met twee begeleiders wordt op een oplossingsgerichte manier gewerkt.  Dit betekent dat je niet blijft steken in wat er allemaal niet goed gaat en wat beperkingen zijn, maar dat je juist positieve doelen stelt: wat wil je graag leren/ kunnen. Hierbij kijken we juist ook naar de uitzonderingen: wanneer  is het al wel een keer gelukt is en hoe komt het dat het toen wel lukte en wat kun je hier van leren. Dit helpt de leerling ook om naar het eigen gedrag te gaan kijken en om er meer grip op te krijgen.

De groep bestaat uit zes tot acht leerlingen die wekelijks één dagdeel bij elkaar komen. De leerlingen nemen allemaal iedere bijeenkomst één van hun ouders mee naar school. Opvoeden en leren wordt zo bij elkaar gebracht en in deze gouden driehoek (ouder, leerling, school) ontstaat er een beter begrip van de situatie over en weer  en wordt er gezorgd voor een consistente begeleiding van de leerling vanuit een oplossingsgerichte manier van werken. De kinderen werken op dit dagdeel aan hun eigen leerdoelen op het gebied van gedrag en/ of taak werkhouding. Ze doen dit terwijl ze inhoudelijk werken aan het werk van hun eigen klas (meegegeven door de eigen groepsleerkracht), met begeleiding van de eigen ouder en de Impulsklas leerkrachten.

Tijdens het intakegesprek met ouders, groepsleerkracht en impulsleerkracht, stellen de leerlingen hun leerdoelen vast. Deze worden beschreven op een vaardigheden/doelenkaart die dagelijks wordt bijgehouden door de leerkracht en de leerling. Deze kaart helpt de leerlingen in concrete en kleine stapjes na te denken over hun eigen ontwikkeling en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Doelen kunnen gaan over werkhouding en werkaanpak, maar ook over gedrag en sociale vaardigheden. De voortgang van de leerlingen op hun vaardigheden worden wekelijks in de Impulsklas besproken. Dit proces wordt gedurende het hele traject gemonitord en goed afgestemd met de eigen groepsleerkracht. Met de impulsklas willen we te bereiken dat kinderen met meer plezier naar school gaan. We willen kinderen (meer) succeservaringen op laten doen en de werkhouding (of het gedrag) en de leerprestaties verbeteren. We willen graag dat de gedragsverandering blijvend is, doordat deze zowel thuis als op school wordt gezien en gestimuleerd.

In onze regio werken we met twee groepen: één groep 2,3,4 (onderbouw) en één groep 5,6,7 (bovenbouw). In het bijgevoegde filmpje krijgt u een concreet beeld van de impulsklas. Als er nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met de coördinator van de impulsklas: Miriam Janssen-Rouwen: m.janssen-rouwen@spommaasenwaal.nl  of 0487-512694 (maandag, dinsdag, donderdagochtend)

De aanmelding verloopt via de intern begeleider van de school naar het ondersteuningsplatform d.m.v. een groeidocument.